Sunday, 14/8/2022 | 4:21 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hàm nối chuỗi trong Excel

Hàm nối chuỗi trong Excel

Học Tin học văn phòng cơ bản – Hàm nối chuỗi trong Excel

Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau đây: Dùng toán tử “&” hoặc dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE(). Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu công thức cũng như cách sử dụng kèm ví dụ minh họa sau đây.

1. Dùng toán tử “&” để nối chuỗi trong Excel

Cách dùng: = Chuỗi 1 & Chuỗi 2…

Ví dụ: Nối các chuỗi sau thành 1 chuỗi: “Hoc”, “TinVanPhong”, “.”, “Net”

Dùng toán tử & để nối chuỗi như sau: “Hoc&TinVanPhong&.&Net” = HocTinVanPhong.Net

Hàm nối chuỗi trong Excel

2. Hàm nối chuỗi CONCATENATE

1. Công thức hàm nối chuỗi CONCATENATE

CONCATENATE(text1,text2,…)

Chú thích: text1: Chuỗi thứ 1, text2: Chuỗi thứ 2…

2. Cách dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Dùng để nối các chuỗi trong Excel thành một chuỗi cố định.

3. Ví dụ về hàm nối chuỗi CONCATENATE

Dùng hàm nối chuỗi để ghép các chuỗi sau thành một chuỗi hoàn chỉnh. Giữa các chuỗi có dấu cách trống.

Hàm nối chuỗi trong Excel

Áp dụng công thức của hàm CONCATENA(), kết quả tại ô D1 như sau:

D1=CONCATENATE(A1,” “,B1,” “,C1)

Hàm nối chuỗi trong Excel

Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE trong Excel

Cụm từ tìm kiếm:

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History