Sunday, 14/8/2022 | 4:51 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / CÁCH SỬ DỤNG HÀM AND TRONG EXCEL

CÁCH SỬ DỤNG HÀM AND TRONG EXCEL

Học Tin học Văn phòng cơ bản – Hướng dẫn sử dụng hàm AND() trong Excel

Hàm AND() trong Excel là một trong những hàm thuộc nhóm hàm Logic trong Excel và hàm AND cũng là một trong những hàm được sử dụng nhiều trong Excel. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết nhất về Cấu trúc, chức năng, sự kết hợp giữa hàm AND và hàm IF trong Excel và kèm theo Ví dụ minh họa trực quan nhất nhằm giúp các bạn có thể nắm vững về cách dùng hàm AND.

1. Công thức hàm AND trong Excel

AND(Logical1,Logical2,…)

Chú thích:

Logical1, Logical 2…là các biểu thức điều kiện.
– Các đối số phải định trị về các giá trị lô-gic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng  hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.
– Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.
–  Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic nào, thì hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE! .

2. Chức năng của hàm AND trong Excel

– Hàm trả về giá trị True (Đúng) nếu tất cả các biểu thức điều kiện đều đúng.

– Hàm trả về giá trị False (Sai) nếu có ít nhất một biểu thức điều kiện sai.

3. Ví dụ về hàm AND trong Excel

Ví dụ 1:   AND(3<4, 100<200) = TRUE

Các đối số: Logical1 chính là biểu thức điều kiện: 3<4; Logical2 là biểu thức điều kiện 100<200.

Ta thấy 2 biểu thức điều kiện này đều đúng nên hàm sẽ trả về giá trị TRUE.

 

Ví dụ 2: AND(3<4,100<200,20>=30) = FALSE

Trong ví dụ này: Logical3 là biểu thức điều kiện 20>=30, vì biểu thức này sai nên giá trị của hàm AND trả về là FALSE.

4. Sự kết hợp giữa hàm AND và hàm IF trong Excel

 Hàm IF và hàm AND rất hay kết hợp với nhau trong tính toán trên EXCEL. Ví dụ sau đây sẽ giúp các bạn hiểu được cách sử dụng kết hợp giữa hai hàm này.

Ví dụ:

Điền vào cột Kết Quả biết rằng:

Những học sinh nào có điểm Trung Bình (ĐTB) >= 6.0 và Điểm môn điều kiện từ 5.0 trở lên thì ghi “ĐẬU“, ngược lại thì ghi “TRƯỢT“.

Sự kết hợp giữa hàm IF và hàm AND trong Excel -1

* Hàm IF (hàm điều kiện)
cú pháp:IF(Điều kiện kiểm tra, giá trị nếu điều kiện đúng, giá trị nếu điều kiện sai)

– Kết hợp hàm IF và AND( lồng hàm ANDvào hàm IF)
Cú pháp : IF(AND(giá trị 1 , giá trị 2,…),”giá trị nếu điều kiện đúng”,”giá trị nếu điều kiện sai”)

Áp dụng cho trường hợp này, công thức ở ô kết quả E5 như sau:

E5=IF(AND(C5>=6,D5>=5),”ĐẬU”,”TRƯỢT”)

Sự kết hợp giữa hàm IF và hàm AND trong Excel

Sự kết hợp giữa hàm IF và hàm AND trong Excel

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History